Przetargi aktualne

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg na „Przebudowę, rozbudowę myjni samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów ul. Lubelska 54

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg na „Przebudowę, rozbudowę myjni samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów ul. Lubelska 54

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa, rozbudowa myjni samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów ul. Lubelska 54”.

Zadanie będzie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:

Rozbudowę istniejącego budynku myjni autobusowej;

Budowę instalacji wewnętrznych w budynku;

Budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy szczytowej ok. 26 kW na dachu myjni;

Dostawę i montaż portalowej myjni mechanicznej (pięcioszczotkowy portal myjący, umożliwiający mycie wszystkich pojazdów w tym auta osobowe, umożliwiający mycie stacjonarne i pół-przejazdowe autobusów miejskich)

Budowę kompletnego, zamkniętego obiegu wody technologicznej z wbudowanej myjni oraz zbiornika retencyjnego wody deszczowej)

Termin realizacji zamówienia do 31.10.2023r.

Szczegóły zawiera SWZ i załączniki

 

Ogłoszenie opublikowano w BZP pod nr 2022/BZP 00346423 z dnia 2022-09-14

 

 

Termin składania ofert: 2022-10-11 g. 11:00

Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia.

Komunikacja między Zamawiającym a Oferentami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy e-Zamówienia.

Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej e-Zamówienia

Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest na wskazanej platformie oraz w załączeniu do ogłoszenia

Zadanie będzie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021

Kryteria oceny ofert: 100% cena

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Termin związania ofertą do 10.11.2022

Podwykonawstwo: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje określania wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp

Zamawiający nie przewiduje możliwości skorzystania z opcji.

Zamawiający zaleca Wykonawcy wykonanie wizji lokalnej i dokonanie własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia pełnego rezultatu, celem ujęcia ich w cenie ofertowej.

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 108 ust.1 Pzp

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na postawie art. 109 Pzp

Warunki udziału w postępowaniu:

Wiedza i doświadczenie: zgodnie z zapisami SWZ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia: zgodnie z zapisami SWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa: zgodnie z zapisami SWZ

Wadium w wysokości 40 000,00 zł należy wnieść zgodnie z zapisami SWZ.”

 

Termin ważności ogłoszenia: 11.10.2022.

 

Załączniki do ogłoszenia:

Załącznik nr 1