Przetargi aktualne

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy paliw na potrzeby własne oraz publicznej stacji paliw MPK – Rzeszów Sp. z o.o. w okresie 01.01.2022-31.12.2024r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne- Rzeszów Sp. z o.o. Lubelska 54, 325-233 Rzeszów ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy paliw w okresie 01.01.2022-31.12.2024.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw na potrzeby własne oraz publicznej stacji paliw w okresie od 01.01.2022r. – 31.12.2024r. w ilości:

  • olej napędowy ok. 300.000 litrów/m-c;
  • benzyna Pb 95 ok. 65.000 litrów/m-c;

Komunikacja z Zamawiającym oraz złożenie ofert (tylko w wersji elektronicznej) odbywa się z wykorzystaniem platformy zakupowej Open Nexus

Link do ogłoszenia o przetargu: https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/516110

 

Miejsce realizacji dostaw: MPK Rzeszów Sp. z o.o. , ul. Lubelska 54

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100 09132100

Nie dopuszcza się podziału zamówienia na części;

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych;

Szacunkowa wartość bez VAT: ok 57 198 420,00 zł

Termin realizacji zamówienia: Rozpoczęcie 01/01/2022 Zakończenie 31/12/2024

Wadium w wysokości 1 000.000 PLN

Warunki finansowania i płatności: zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia

Sytuacja podmiotowa wykonawców : zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia

Zdolność ekonomiczna i finansowa: zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia

Zdolność techniczna: zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia

Rodzaj procedury: Przetarg nieograniczony

Kryterium udzielenia zamówienia: Najniższa cena

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna za stronie www.mpk.rzeszow.pl

Termin składania ofert: 04/11/2021 Godzina: 11:00

Termin związania ofertą : 60 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

Otwarcie ofert: 04/11/2020 Godzina: 12:00

Miejsce: MPK – Rzeszów Sp. z o.o., Rzeszów, ul. Lubelska 54; sala konferencyjna ”

Pliki do pobrania