Przetargi aktualne

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie okresowych przeglądów rocznych i półrocznych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane, w budynkach MPK

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. zaprasza do udziału w ogłoszonym przetargu nieograniczonym na wykonanie okresowych przeglądów rocznych i półrocznych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1  Ustawy Prawo Budowlane, w budynkach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów przy ul. Lubelskiej 54.

 

Wykonanie okresowych przeglądów rocznych :

a.       Budynek hali napraw autobusów o pow. użytkowej 3110 m² ul. Lubelska 54

b.      Magazyn-pomieszczenie gospodarcze o pow. użytkowej 70 m² ul. Lubelska 54

c.       Budynek dyspozytorni o pow. użytkowej 226,8 m² ul. Lubelska 54

d.      Wiata stalowa o pow. użytkowej 283 m² ul. Lubelska 54

e.       Budynek myjni o pow. użytkowej 443,1 m² ul. Lubelska 54    

f.       Budynek hali napraw autobusów CNG o pow. użytkowej 2283,1 m² ul. Lubelska 54

g.      Budynek „hali „OC” o pow. użytkowej 800,9 m² ul. Lubelska 54

h.      Budynek stacji paliw + zadaszenie o pow. użytkowej 316 m², ul. Lubelska 54

i.       Budynek socjalny o pow. użytkowej 19 m²  ul. Ofiar Katynia

j.       Budynek socjalny o pow. użytkowej 46 m²  ul. Bardowskiego

k.      Budynek socjalny o pow. użytkowej 46 m²  ul. Wita Stwosza

l.       Budynek socjalny o pow. użytkowej 19 m²  ul. Obrońców Poczty Gdańskiej

m.     Budynek o pow. użytkowej 97 m²  ul. Lisa-Kuli 20j

n.      Budynek administracyjno-socjalny o pow. użytkowej 821,6 m² ul. Lubelska 54

o.      Wiata stalowa o pow.  Użytkowej 44 m² ul. Lubelska 54

 

Wykonanie okresowego przeglądu półrocznego w budynku:

a. Budynek hali napraw autobusów o pow. dachu 3110 m²                                

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

TERMIN REALIZACJI

 1. W ramach przeglądu rocznego  do 15.11.2023r.

 2. W ramach przeglądu budynku hali napraw autobusów o pow. użytkowej 3111 m2

Przegląd półroczny

 

- do dnia 25 maja 2023r.

- do dnia 15 listopada 2023r.

 

Warunki udziału w postępowanie:

1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3. Warunki dodatkowe:

- udzielą minimum 12 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie prace oraz wyrażą zgodę, aby rękojmia była równa okresowi udzielonej gwarancji,

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie §10 Regulaminu Udzielania Zamówień w MPK – Rzeszów

 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Kryterium oceny ofert:

Cena ofertowa brutto              - 100 %

 

Oferty należy składać osobiście lub pocztą w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. , 35-233 Rzeszów ul. Lubelska 54

Termin składania ofert upływa w dniu: 12.04.2023r. o godzinie 13.00

Otwarcie ofert odbędzie się w sali narad Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów Sp. z o. o., Rzeszów ul. Lubelska 54 o godz.13.15 w dniu 12.04.2023r.

/IWZ_przeglady_budynkow_2022.pdf

/KS_publikacja_info_o_zamowieniu.docx

/PROJEKT_Umowy_przeglad_budynkow.pdf