Przetargi aktualne

Ogłoszenie o przetargu na udzielenie świadczeń medycznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. na okres 2023 - 2024 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie świadczeń medycznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. na okres 2023 - 2024r.

Przedmiot umowy podlega zamówieniom sektorowym. W związku z tym, że jego wartość nie przekracza kwoty 428 000 euro nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień w MPK – Rzeszów Sp. z o.o. (dostępny na stronie www.mpk.rzeszow.pl. w zakładce regulaminy)

Termin składania ofert 24.11.2022r. g. 13.00

Termin otwarcia ofert 24.11.2022r.  g. 13.15

Zamawiający nie wymaga Wadium.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do poniżej

/Istotne_Warunki_Zamowienia.pdf

/ZALACZNIK_NR_1_oferta_na_usł._med.doc

/ZALACZNIK_nr_2_projekt_umowy.pdf