Przetargi archiwalne

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie audytu energetycznego wraz z inwentaryzacją budynków oraz floty transportowej dla potrzeb audytu

MPK - Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie audytu energetycznego wraz z inwentaryzacją budynków lub zespołów budynków oraz floty transportowej dla potrzeb audytu.

W związku z tym, że wartość zamówienia nie przekracza kwoty 428 000 euro niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień MPK - Rzeszów Sp. z o. o.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa Zamawiającego, zwanego dalej audytem tj:

  1. wykonanie audytów energetycznych  budynków;
  2. sporządzenie pełnej inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej budynków, dla których będą opracowywane audyty energetyczne w zakresie niezbędnym do rzetelnego opracowania przedmiotowych audytów oraz do jej wykorzystania na późniejszym etapie opracowania projektów technicznych (opracowanie projektów technicznych nie stanowi elementu przedmiotu zamówienia);
  3. wykonanie audytu energetycznego floty transportowej.

Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 15.09.2021 r.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: MPK w Rzeszowie Sp. z o. o., ul. Lubelska 54 , 35-233 Rzeszów,  Sekretariat , nie później niż do dnia 28.07.2021 r., do godziny 12.00. Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: MPK w Rzeszowie Sp. z o. o., ul. Lubelska 54, 35-233 Rzeszów, (sala narad), w dniu 28.07.2021 r. o godzinie 12.15 i jest jawne.  

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz sposób oceny ofert: Cena 100%

Pliki do pobrania