Przetargi archiwalne

MPK - Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji budynku dyspozytorni na zajezdni autobusowej przy ul. Lubelskiej 54

Miejskie  Przedsiębiorstwo  Komunikacyjne  –  Rzeszów  Spółka z o.o.,  ul.  Lubelska  54,

zaprasza do udziału w  przetargu ofertowym na wykonanie remontu elewacji z tynku mineralnego budynku dyspozytorni na zajezdni autobusowej przy ul. Lubelskiej 54.

Numer sprawy REBD/TM/1/2021

Zakres zamówienia obejmuje:

usunięcie kurzu i brudu, miejscowe naprawy ocieplenia, remont powłoki elewacji wykonanej na warstwie docieplenia tynkiem mineralnym, częściowo złuszczonym i zabrudzonym, wzmocnienie powłoki tynkarskiej gruntem penetrującym.

Zmycie elewacji wodą pod ciśnieniem z dodatkiem środka myjącego, malowanie ścian farbą silikonową odporną na zabrudzenia (samoczyszczącej) z zabezpieczeniem przed porastaniem glonami i grzybami z uwzględnieniem wskazanej przez Zamawiającego kolorystyki tynków.

Malowanie obróbek dachowych wykonanych z blachy  powlekanej (małe ogniska korozji) – z uwzględnieniem wskazanej przez Zamawiającego kolorystyki

powierzchnia malowania około 320 m2

wymiana obróbki blacharskiej okien (parapety)

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

  • najniższa cena   - 80%
  • gwarancja - 20%

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Oferentami są:

  • w zakresie zagadnień proceduralnych: Leszek Czajkowski tel.  (17) 866 04 25
  • w zakresie zagadnień merytorycznych: Mariusz Hałdys tel. (17) 866 0403

Termin składania ofert:

29.07.2021 r. godzina 13.00, miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Spółka z o.o., ul. Lubelska 54, 35-233 Rzeszów, Sekretariat. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: MPK w Rzeszowie Sp. z o. o., ul. Lubelska 54,35-233 Rzeszów sala konferencyjna, w dniu 29.07.2021 r. o godzinie 13.15 i jest jawne.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu.

Zamawiający WYMAGA, aby Wykonawca pozyskał dla siebie, na swoja odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt takiej wizyty ponosi Wykonawca. W tym celu przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej u Zamawiającego wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego.

Pliki do pobrania