Przetargi archiwalne

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE REMONTU PLACU POSTOJOWEGO NA ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO - RZESZÓW SP. Z O.O. PRZY UL.LUBELSKIEJ 54

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. ul.Lubelska 54, 35-233 Rzeszów ogłasza przetarg na wykonanie remontu placu postojowego na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54.

Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jes tna stronie www.mpk.rzeszow.pl w zakładce przetargi. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu placu postojowego na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. przy ul.Lubelskiej 54 obejmująca:

  • Naprawę wybojów, spękań siatkowych, deformacji nawierzchni wraz z odnowieniem asfaltu oraz remontu wpustu ściekowego. Przewidywana powierzchnia - 520 M2

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

Oczekiwany termin wykonania zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy.

Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty należy składać w terminie do 28 lipca 2021 roku do godziny 13:00 w siedzibie MPK-Rzeszów Sp. z o.o. (sekretariat). Oferenci związani będą oferta przez 15 dni od terminu otwarcia oferty.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lipca 2021 roku w siedzibie MPK-Rzeszów (sala konferencyjna) o godzinie 13:15.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania