Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Spółka z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów Spółka z o.o.

Data publikacji strony internetowej: 2021-08-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-16.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • nie wszystkie zdjęcia są dostępne cyfrowo.

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-16. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Zdzislowicz.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail firma@mpk.rzeszow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 178660400. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności  do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

Obiekty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów  Sp. z o.o. zlokalizowane są na północnych obrzeżach miasta Rzeszowa z bezpośrednim wjazdem  z  ul. Lubelskiej. Przed budynkiem biurowym w którym załatwiane są wszelkie sprawy związane z działalnością przedsiębiorstwa  znajdują się  wyraźnie oznaczone miejsce parkingowe  dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się platforma ułatwiająca wjazd do budynku   osobom  na wózku inwalidzkim. Osoba z niesprawnością ruchowa zainteresowana załatwieniem sprawy nawiązuje kontakt z pracownikiem  ochrony z wykorzystaniem przycisku uruchamiającego połączenie głosowo-wizyjne. Przycisk  zlokalizowany jest na słupku bezpośrednio  przed platformą podjazdową.  Pracownik ochrony ułatwi  dostęp do obszernego holu  znajdującego się na parterze budynku.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek nie posiada windy. Przemieszczanie się na wyższe kondygnacje możliwe jest wyłącznie po schodach. Osoby z niepełnosprawnością   ruchową mogą poruszać się swobodnie jedynie w obrębie parteru budynku. W holu dostępna jest toaleta przystosowana  dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań.

Nie ma systemu informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Osoby mające trudności w poruszaniu  się są obsługiwane w holu lub pomieszczeniach biurowych na parterze budynku. Konkretny pracownik, wezwany najczęściej przez pracownika ochrony zajmuje się osobą niepełnosprawną.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

MPK – Rzeszów Sp. z o.o. posiada dużo miejsc parkingowych zarówno dla pracowników przedsiębiorstwa jak i dla petentów. Miejsca parkingowe są odpowiednio wyznaczone, a dla osoby niepełnosprawnej  w bliskiej  odległości od budynku znajduje się pole parkingowe pomalowane kolorem niebieskim z zaznaczony symbolem wózka inwalidzkiego. Jest to miejsce zarezerwowane wyłącznie  dla osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.

5. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku  oraz jego pomieszczeń możliwe jest wejście z psem asystującym, bądź psem przewodnikiem. Nie ma ograniczeń w tym zakresie.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

W przedsiębiorstwie nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Żaden z pracowników nie jest przeszkolony w tym zakresie.