Projekty unijne

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III (MPK-Rzeszów Sp. z o.o.)

„Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III (MPK-Rzeszów Sp. z o.o.)”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel projektu to zwiększenie wytwarzania energii z OZE oraz redukcja emisji C02. Projekt wpłynie na poprawę jakości powietrza w Gminie Miasto Rzeszów poprzez redukcję emisji CO2 70,21 Mg/rok.

Projekt dotyczy budowy 1 instalacji o mocy 99,9 kW, dzięki której rocznie wyprodukowane zostanie 89,91 MWh energii elektrycznej. Energia wytworzona przez instalację zostanie wykorzystana na potrzeby własne prowadzonej działalności, a ewentualne nadwyżki sprzedane do sieci. Głównymi elementami instalacji fotowoltaicznej są: moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy 270Wp x 370 szt., skrzynki łączeniowe łańcuchów modułów fotowoltaicznych instalowane na dachu budynku hali z osłonami przeciw deszczowymi i słonecznymi, falowniki instalowane w budynku hali na podestach przy słupach konstrukcyjnych hali, rozdzielnia instalacji fotowoltaicznej RIF, instalowana w pomieszczeniu rozdzielni głównej budynku hali napraw , instalacja odgromowa. Przedsięwzięcie wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, Strategii ZIT ROF, gdzie wpisano go na listę zadań pod nr 13.

Beneficjent:  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów sp. z o.o.

ul.Lubelska 54
35-233 Rzeszów
Telefon: 17 86 60 400
Fax: 17 86 60 419
e-mail: firma@mpk.rzeszow.pl
www.mpk.rzeszow.pl  

Wartość projektu:  1 095 684,00 zł.
Wkład UE: 534 964,50 zł.
Zakończenie projektu – 10.2019 r.