Przetargi aktualne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu placu postojowego na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. ul. Lubelska 54, 35-233 Rzeszów ogłasza przetarg na wykonanie remontu placu postojowego na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54

 

Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie www.mpk.rzeszow.pl w zakładce przetargi.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu placu postojowego na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54 obejmująca:

 

  1. Naprawę wybojów, spękań siatkowych, deformacji nawierzchni wraz z odnowieniem asfaltu oraz remontu wpustu ściekowego. Przewidywana powierzchnia - 640 m².

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

Oczekiwany termin wykonania zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy.

Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty należy składać w terminie do 17 sierpnia 2023 roku do godziny 12:00 w siedzibie MPK-Rzeszów Sp. z o.o.  (sekretariat). Oferenci związani będą oferta przez 15 dni od terminu otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 sierpnia 2023 roku w siedzibie MPK-Rzeszów  (sala konferencyjna) o godzinie 12:30

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki do ogłoszenia:

1. SIWZ.

2. Projekt umowy.

3. Formularz ofertowy