Przetargi aktualne

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów Sp. z o.o.  w postępowaniu o wartości przekraczającej kwoty z art. 3 ustawy Pzp ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „Pzp”.
Postępowanie oznaczone jest znakiem: U/TM/1/2022-2024
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. adres strony internetowej prowadzonego postępowania, w tym na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z prowadzonym postępowaniem: http://platformazakupowa.pl   

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/514441

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o.
ul. Lubelska 54, 34-233 Rzeszów, woj. podkarpackie,
tel. 017 8660400, fax 017 8660419,
e-mail: firma@mpk.rzeszow.pl, www.mpk.rzeszow.pl.
do kontaktów: mgr. inż. Mariusz BINDUGA
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:
1)    Opis, zakres i przedmiot części:
Część 1
Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe MPK – Rzeszów Sp. z o.o. w następującym zakresie:
a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
d) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Część 2
Przedmiotem zamówienia są ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie autocasco, odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, assistance.

Część 3
Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych.
Część 4
Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Członków Władz MPK – Rzeszów Sp. z o.o.

Wspólny słownik zamówień (CPV): 66510000
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej.
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
szacowana wartość zamówienia (wraz z możliwymi zamówieniami uzupełniającymi)
Część 1 około     185 400,00 zł
Część 2 około     3 517 048,00 zł
Część 3 około     54 000,00 zł
Część 4 około     42 000,00 zł

Czas trwania zamówienia: data rozpoczęcia: 01.01.2022; data zakończenia: 31.12.2024;
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
1) Dla Części 1:    5 000,00 zł    (słownie: pięć tysiące złotych 00/100)
2) Dla Części 2:    100 000,00 zł    (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
3) Dla Części 3:    1 500,00 zł    (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)
4) Dla części 4: 1 200,00 zł    (słownie jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)

Główne warunki finansowe i płatności: Zgodnie z SWZ.
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia: Zgodnie z SWZ.
Stan prawny - wymagane dokumenty: Zgodnie z SWZ.
Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: Zgodnie z SWZ.
Zdolność techniczna - wymagane dokumenty: Zgodnie z SWZ.
Kryteria oceny ofert opisane w SWZ osobne dla każdej części.

Termin składania ofert  05.11.2021 godzina 11:00.
Język , w których można sporządzać oferty: polski.
Termin związania ofertą: liczba dni: 31.01.2022r..
Otwarcie ofert: 05.11.2021, godzina 12:00, MPK – Rzeszów Sp. z o.o. ul. Lubelska 54.

Pliki do pobrania