Przetargi aktualne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH I PÓŁROCZNYCH, ZGODNIE Z ART.62 UST.1 PKT.1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE, W BUDYNKACH MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO - RZESZÓW SP. Z O.O. PRZY UL.LUBELSKIEJ 54

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. zaprasza do udziału w ogłoszonym przetargu nieograniczonym na wykonanie okresowych przeglądów rocznych i półrocznych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1  Ustawy Prawo Budowlane, w budynkach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów przy ul. Lubelskiej 54.

Wykonanie okresowych przeglądów rocznych :

a.    Budynek hali napraw autobusów o pow. użytkowej 3110 m² ul. Lubelska 54

b.    Magazyn-pomieszczenie gospodarcze o pow. użytkowej 70 m² ul. Lubelska 54

c.    Budynek dyspozytorni o pow. użytkowej 226,8 m² ul. Lubelska 54

d.    Wiata stalowa o pow. użytkowej 283 m² ul. Lubelska 54

e.    Budynek myjni o pow. użytkowej 443,1 m² ul. Lubelska 54          

f.     Budynek hali napraw autobusów CNG o pow. użytkowej 2283,1 m² ul. Lubelska 54

g.    Budynek „hali „OC” o pow. użytkowej 800,9 m² ul. Lubelska 54

h.    Budynek stacji paliw + zadaszenie o pow. użytkowej 316 m², ul. Lubelska 54

i.     Budynek socjalny o pow. użytkowej 19 m²  ul. Ofiar Katynia

j.     Budynek socjalny o pow. użytkowej 46 m²  ul. Bardowskiego

k.    Budynek socjalny o pow. użytkowej 46 m²  ul. Wita Stwosza

l.     Budynek socjalny o pow. użytkowej 19 m²  ul. Obrońców Poczty Gdańskiej

m.   Budynek o pow. użytkowej 97 m²  ul. Lisa-Kuli 20j

n.    Budynek administracyjno-socjalny o pow. użytkowej 821,6 m² ul. Lubelska 54

o.    Wiata stalowa o pow.  Użytkowej 44 m² ul. Lubelska 54

Wykonanie okresowego przeglądu półrocznego w budynku:

a. Budynek hali napraw autobusów o pow. dachu 3110 m²                               

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TERMIN REALIZACJI

 1. W ramach przeglądu rocznego  do 15.11.2022 r.

 2. W ramach przeglądu budynku hali napraw autobusów o pow. użytkowej 3111 m2

Przegląd półroczny 

- do dnia 25 maja 2022 r.

- do dnia 15 listopada 2022 r.

Warunki udziału w postępowanie:

1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3. Warunki dodatkowe:

- udzielą minimum 12 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie prace oraz wyrażą zgodę, aby rękojmia była równa okresowi udzielonej gwarancji,

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie §10 Regulaminu Udzielania Zamówień w MPK – Rzeszów

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Kryterium oceny ofert:

Cena ofertowa brutto    - 100 %

IWZ_przglady_budynkow_2022.pdf

Projekt_umowy.pdf

Oferty należy składać osobiście lub pocztą w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. , 35-233 Rzeszów ul. Lubelska 54

Termin składania ofert upływa w dniu: 25.04.2022 r. o godzinie 13:00

Otwarcie ofert odbędzie się w sali narad Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów Sp. z o. o., Rzeszów ul. Lubelska 54 o godz.13:15 w dniu 25.04.2022 r.